Vergoedingen

 • Kinderen en jongeren onder de 18 jaar krijgen 18 behandelingen per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Het eigen risico is hierop niet van toepassing.
 • Behandeling van niet-chronische aandoeningen bij mensen van 18 jaar en ouder, worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen wat u vergoed krijgt, hangt af van uw gekozen dekking, kijk uw polis hier op na. Ook deze behandelingen vallen buiten het eigen risico. Indien u niet aanvullend verzekerd bent, dan is de investering voor eigen rekening en gelden de praktijktarieven.
 • Mensen met een chronische indicatie (genoemd in de zogenaamde lijst Borst) krijgen de eerste 20 behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering of u betaalt deze zelf indien u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent. Vanaf de 21e behandeling zullen de  behandelingen vergoed worden vanuit de basisverzekering. Hierop is het eigen risico van toepassing. De diagnose van een chronische indicatie wordt bepaald door de specialist. U heeft een verwijsbrief nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Wij hebben contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars. Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten met vergoeding voor beweegzorg (fysiotherapie of oefentherapie), dan zal uw verzekeraar de kosten voor oefentherapie direct aan ons vergoeden. 

Als u twijfelt of oefentherapie Mensendieck door uw verzekeraar wordt vergoed, dan raden wij u aan contact op te nemen met uw verzekeraar. Een overzicht van vergoedingen vindt u hier.

Indien u niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent, ontvangt u een particuliere nota volgens onderstaande praktijktarieven.

Tarieven

Indien u niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent gelden de volgende praktijktarieven:

 • Zitting algemene oefentherapie (30 min): € 40 
 • Zitting psychosomatische therapie (45 min): € 65
 • Intake en onderzoek na screening* of verwijzing (60 min): € 85 
 • Toeslag behandeling aan huis: € 18
 • Niet nagekomen afspraak (No-show): € 30

* Een screening is noodzakelijk indien u zich aanmeldt zonder verwijsbrief van de arts/specialist.

Betalingsvoorwaarden 

Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door de oefentherapeut Mensendieck of haar waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • De cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling oefentherapie .
 • No show: Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van behandelen geannuleerd te worden. Bij afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden is de oefentherapeut gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Deze factuur dient de cliënt zelf te betalen en kan niet in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar. 
 • Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim. Het staat Mensendieck Plus vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te treffen. Naast de declaratie en wettelijke rente, zullen ook alle buitengerechtelijke incassokosten in rekening komen van de cliënt.  
 • Indien de cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet deze dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de oorspronkelijke factuur doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt.  
 • Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de cliënt aan de oefentherapeut verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapeut van beslissende aard. 
 • Bij betalingsachterstand is de oefentherapeut gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet- verdere behandeling op te schorten totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.  
 • Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en oefentherapeut, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter. 
error: