Privacy-verklaring

Laatst herzien: 1 september 2019

Mensendieck Plus, hierna te noemen “Mensendieck Plus” is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij begrijpen dat u uw persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaan we zorgvuldig om met deze informatie. We houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Mensendieck Plus heeft uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring leggen we uit welke gegevens we van u nodig hebben en waarvoor ze gebruikt kunnen worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mensendieckplus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Opslag van uw gegevens

Mensendieck Plus slaat de persoonsgegevens die we van u of van uw arts of verzekeraar ontvangen op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen tijdens het maken van een afspraak, tijdens of na de behandeling of het consult hierna te noemen “consult”, bij aanvraag voor informatie of offerte of kostenoverzicht, bij aanmelding voor een nieuwsbrief of als u telefonisch of per e-mail contact met Mensendieck Plus opneemt. Dat geldt ook wanneer het online proces tussentijds wordt afgebroken. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

– Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
– Gegevens met betrekking tot de consult waarvoor u u hebt aangemeld. Dat is inclusief betalingsgegevens die bij een externe veilige betalingsverwerker worden opgeslagen.
– Uw feedback over het consult en overige informatie die u geeft en binnen het consult deelt.
– Persoonsgegevens in het kader van uw consult, eventuele resultaten, status en informatie die voor uw verzekeraar, arts of andere behandelaar benodigd is.

Gebruik van uw gegevens

Mensendieck Plus gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Registratie en administratieve afhandeling van u deelname aan de door u gekozen consult.
– Verzorging van het door u gekozen consult.
– Analyses uitvoeren zodat Mensendieck Plus haar dienstverlening kan verbeteren.
– Advies geven over een (volgend) consult.
– U op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
– U de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.
– Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mensendieck Plus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– U eventueel de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
– Om goederen en diensten te kunnen leveren.
– Mensendieck Plus analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Mensendieck Plus volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
– Mensendieck Plus verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
– Lijst met contactgegevens via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer of betalingsgegevens (worden extern veilig opgeslagen)

Verdere toelichting en delen van persoonsgegevens met derden

Mensendieck Plus anonimiseert de persoonsgegevens die Mensendieck Plus gebruikt voor analyses. In onze analyses bent u daardoor onherkenbaar.
In sommige gevallen werkt Mensendieck Plus samen met externe dienstverleners, zoals artsen, verzekeraars of andere behandelaars. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van uw consult. Zij mogen u niet voor andere doelen benaderen of u gegevens doorgeven aan andere partij. Zo  kan het zijn dat Mensendieck Plus door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens te delen. Mensendieck Plus deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Mensendieck Plus verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Nieuwsbrief en abonneebestand (nog niet actief en nog niet van toepassing)

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Uw e-mailadres voegt Mensendieck Plus alleen toe aan haar lijst met abonnees als u hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u u kunt afmelden en/of uw voorkeuren kunt aanpassen, uw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen. U heeft het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mensendieck Plus en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mensendieckplus.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van u identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van u privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Mensendieck Plus reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op uw verzoek. Als u u gegevens wilt laten verwijderen, controleert Mensendieck Plus eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer Mensendieck Plus volgens de wet uw gegevens (nog) niet mag verwijderen, zal Mensendieck Plus u dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment Mensendieck Plus uw gegevens wel kan verwijderen.

Klacht

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, kun u bij ons een klacht indienen (klik hier voor onze contactgegevens).
Mensendieck Plus wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik en werking van cookies

Mensendieck Plus maakt op haar website gebruik van cookies.
Meer informatie daarover vind u hier (cookieverklaring)

Wijzigingen Privacy- en cookieverklaring
Mensendieck Plus kan de privacy- en cookieverklaringen tussentijds wijzigen. Als u graag wilt weten hoe Mensendieck Plus uw gegevens beschermt en gebruikt en welke cookies Mensendieck Plus gebruikt voor welke doelen, raden we u aan de privacy- en cookieverklaringen regelmatig te lezen. Mensendieck Plus heeft de privacy- en cookieverklaringen voor het laatst gewijzigd op 1 september 2019.

– Deze voorwaarden zijn mede tot stand gekomen door gebruik te maken van de richtlijnen van ECP Platform voor de InformatieSamenleving –

error: