Juridische disclaimer & copyright

Laatst herzien: 12 september 2019

Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met deze Disclaimer & Copyright.
Als u hier niet akkoord mee gaat, mag u deze website niet gebruiken en moet u het gebruik ervan onmiddellijk beëindigen.

Tenzij anders aangegeven op de desbetreffende locatie en op voorwaarde dat u volledig voldoet aan het bepaalde in deze Disclaimer & Copyright, mag u de inhoud van deze website bekijken, kopiëren, afdrukken en verspreiden (maar niet wijzigen), op voorwaarde dat (1) bedoeld gebruik uitsluitend ter informatie en voor niet-commerciële doeleinden bestemd is, en (2) iedere kopie van de inhoud die u maakt de auteursrechtelijke kennisgeving of andere met de inhoud verband houdende toekenning bevat.

Het is niet toegestaan de in deze website opgenomen of omschreven software, bedrijfseigen procedés of technologie te kopiëren of te gebruiken. Telkens wanneer u naar deze website gaat en er gebruik van maakt, houdt u zich aan alle geldende wetgeving.

U accepteert dat wij uw persoonsgegevens en andere informatie kunnen gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in onze Privacyverklaring en de Mededeling over Cookies, die hier met deze verwijzing deel van uitmaken. U verklaart zich hierbij akkoord met het bepaalde in onze Privacyverklaring en Mededeling over Cookies, inclusief eventuele daarin aan u opgelegde verplichtingen.

Intellectuele-eigendomsrechten

Gebruik van naam en/of logo’s van Mensendieck Plus is verboden.

Deze website en de inhoud ervan zijn beschermd op grond van de Nederlandse wetgeving en/of wetgeving van andere landen (inclusief het auteursrecht en merkenrecht). Wij en onze licentiegevers behouden zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze Disclaimer & Copyright zijn verleend.

Het is niet toegestaan om het merk “Mensendieck Plus” en logo’s te gebruiken in persberichten, advertenties, of andere reclame- of marketingmaterialen of media, ongeacht of dit schriftelijk, mondeling, digitaal, visueel of in een andere vorm geschiedt, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door Mensendieck Plus of een door haar aangewezen persoon. Verzoeken voor bedoelde schriftelijke toestemming vraagt u aan via ‘contact’ op deze website.

Verwijzingen op deze website naar handelsmerken van andere partijen zijn slechts bedoeld ter identificatie en betekenen niet dat die andere partijen hun goedkeuring hebben gegeven aan deze website of de inhoud ervan. Deze Disclaimer & Copyright verlenen u geen rechten tot het gebruik van de handelsmerken van andere partijen.

Disclaimers en Beperking van Aansprakelijkheid

Deze website (waaronder de inhoud of andere delen ervan) bevat alleen algemene informatie, en wij verlenen via deze website geen professionele diensten of adviezen. Voordat u beslissingen of stappen neemt die van invloed kunnen zijn op uw gezondheid dient u de bevoegd professioneel therapeut of arts te raadplegen.

Deze website wordt geleverd zoals deze is, en wij doen geen expliciete of impliciete uitspraken en geven geen expliciete of impliciete garanties daaromtrent. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande geven wij geen garantie dat deze website veilig, vrij van fouten en virussen of kwaadwillende codes is, of voldoet aan bepaalde prestatie- of kwaliteitscriteria. Wij doen uitdrukkelijk afstand van alle impliciete garanties, waaronder garanties omtrent verhandelbaarheid, eigendomsrechten, geschiktheid voor bepaalde doeleinden, afwezigheid van inbreuken, verenigbaarheid, beveiliging en nauwkeurigheid.

U maakt op eigen risico gebruik van deze website en u aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van verlies als gevolg van dat gebruik, waaronder het verlies van diensten of gegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele (in)directe, speciale of bijkomende schade, gevolgschade of schadevergoeding als straf of anderszins, ongeacht of deze voortvloeien uit overeenkomst, wettelijke bepaling, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), of op andere gronden in verband met of voortvloeiend uit het gebruik van deze website, zelfs indien wij wisten of hadden moeten weten van de mogelijkheid van bedoelde schade(vergoeding).

Bepaalde links op deze website kunnen leiden naar websites, bronnen of tools die worden onderhouden door derden over wie wij geen zeggenschap hebben. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande doen wij geen expliciete of impliciete uitspraken en geven geen expliciete of impliciete garanties omtrent die websites, bronnen en tools, en links daarnaar betekenen niet dat wij deze of de inhoud ervan onderschrijven.

Bovengenoemde disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet alleen voor ons als bedrijf, maar ook voor onze respectieve eigenaar, personeelsleden en overige medewerkers en gelden voorzover wettelijk toegestaan, ongeacht of deze voortvloeien uit overeenkomst, wettelijke bepaling, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of op andere gronden.

Aanvullende Voorwaarden

Indien een of meer delen van deze Disclaimer & Copyright ongeldig of rechtens niet afdwingbaar zijn in een of meerdere rechtsgebieden, dan (i) wordt deze in dat rechtsgebied zodanig anders uitgelegd als wettelijk toegestaan is waarbij de bedoeling ervan zo dicht mogelijk benaderd wordt, terwijl de overige bepalingen van deze Disclaimer & Copyright volledig van kracht blijven, en (ii) blijven deze Disclaimer & Copyright in ieder ander rechtsgebied volledig van kracht.

Wij kunnen deze Disclaimer & Copyright te allen tijde, naar eigen goeddunken, herzien, door de herziene versie onder de link ‘Disclaimer & Copyright’ te plaatsen (d.w.z. deze web- pagina, waarop u zich nu bevindt) of elders op deze website. Bedoelde herziene versie treedt direct na plaatsing in werking, tenzij uitdrukkelijk anders door ons is vermeld. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van herziene versies van de Disclaimer & Copyright door deze webpagina regelmatig te controleren. Uw voortgezet gebruik van deze website na wijziging van deze Disclaimer & Copyright betekent dat u akkoord gaat met de herziene Disclaimer & Copyright.

© 2019 Mensendieck Plus

error: